książka z symbolem paragrafu i lupa

Regulamin kantoru§1 Informacje ogólne

 1. DobryKantor.pl jest nową formą zawierania transakcji wymiany walut przez Internet, prowadzoną przez Spółkę Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694486NIP 9571075102 i REGON 222165670.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu DobryKantor.pl
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Dostawcy oraz Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

§2 Definicje

 1. Dostawca albo Spółka - Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694486, numerem NIP 9571075102 i REGON 222165670
 2. Administrator - osoba upoważniona przez właściciela Kantoru do zawierania transakcji wymiany walut z Użytkownikami serwisu DobryKantor.pl.
 3. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w serwisie DobryKantor.pl, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika.
 4. Panel Klienta - część serwisu DobryKantor.pl dostępna dla zalogowanych Użytkowników, umożliwiająca im składanie dyspozycji wymiany walut oraz zarządzanie parametrami Konta Użytkownika.
 5. Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu Dz.U.03.153.1505 j.t. ze zm.
 6. Ustawa Prawo Dewizowe - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1178 ze zm.
 7. Rejestracja - proces zakładania Konta Użytkownika w serwisie DobryKantor.pl.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce lub w kraju danej waluty. Godziny pracy DobryKantor.pl w Dniach Roboczych są komunikowane na stronie internetowej.

§3 Postanowienia ogólne

 1. ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W SERWISIE DOBRYKANTOR.PL
  1. Dostawca świadczy w serwisie DobryKantor.pl usługi wymiany walut.
  2. Usługa dostępna w serwisie DobryKantor.pl przeznaczona jest jedynie dla Użytkowników tego serwisu.
  3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług serwisu anonimowo ze względu na regulacje Ustawy Prawo Dewizowe oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy.
  4. W celu korzystania z serwisu DobryKantor.pl Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:
   1. komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
   2. Smartphone lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub Android,
   3. system operacyjny Windows 10, Windows 7, XP, Vista, Mac OS czy Linux posiadający środowisko graficzne,
   4. standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, skrypty Java Script i pliki cookie,
   5. łącze z siecią Internet,
   6. aktywny numer telefonu przystosowany do odbioru wiadomości tekstowych SMS,
   7. w celu rejestracji i otrzymywania potwierdzeń transakcji konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
  5. W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego dostępu i korzystania z serwisu DobryKantor.pl, Dostawca zastrzega sobie możliwość wykonywania przeglądów technicznych serwisu DobryKantor.pl, z którymi mogą wiązać się okresowe przerwy w działaniu serwisu DobryKantor.pl.
  6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub zakłócenia w dostępie lub brak lub zakłócenia w korzystaniu ze strony internetowej DobryKantor.pl oraz serwisu DobryKantor.pl, spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową transmisją danych, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, niezależnymi od Dostawcy, w szczególności wynikłymi z powodu siły wyższej, np.: wybuchu wojny, huraganu, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, strajku, działań lub zaniechań instytucji rządowych, zmian prawa, awarii sieci Internet lub jej części, awarii sieci energetycznej, przyczyn leżących po stronie systemów teleinformatycznych administrowanych przez Dostawcę, przyczyn leżących po stronie operatorów sieci teleinformatycznych, pozostających poza kontrolą Dostawcy, a uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, lub serwisu DobryKantor.pl.
 2. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
  1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Dostawcą po zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego regulaminu, wraz z pomyślnym zakończeniu procesu pełnej rejestracji oraz po złożeniu dyspozycji wpłaty środków do portfela walutowego.
  2. Rejestracja Użytkownika obejmuje obowiązkowo następujące kroki:
   1. Podanie adresu e-mail, z którego Użytkownik będzie korzystał przy logowaniu się do Panelu Klienta oraz odbierał wiadomości z serwisu DobryKantor.pl.
   2. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.
   3. Wypełnienie pełnego formularza danych zgodnych z ich aktualnym stanem.
   4. Podaniem numeru komórkowego, na który będą przysyłane wiadomości SMS od Dostawcy.
   5. Podanie hasła, przy pomocy którego Użytkownik będzie logował się do serwisu.
  3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę na rzecz Użytkownika jest dokonanie darmowej rejestracji w DobryKantor.pl. Niezależnie od powyższego, Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji Użytkownika, w zakresie i w formie przewidzianej przez przepisy prawa, w tym przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 3. DOWODY KUPNA I SPRZEDAŻY
  1. Dostawca jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi dowodu kupna lub sprzedaży walut dla każdej transakcji dokonanej w DobryKantor.pl.
  2. Dowody, o których mowa w pkt. 3.1. będą wystawiane i udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej w Panelu Klienta.
  3. Na żądanie Użytkownika dowody, o których mowa w pkt. 3.1. będą wysyłane drogą pocztową za dodatkową opłatą, na aktualny adres korespondencyjny podany w sekcji Dane Osobowe w Panelu Klienta Użytkownika.
 4. KURSY WYMIANY WALUT
  1. Aktualne kursy walut, po jakich można składać dyspozycję kupna lub sprzedaży znajdują się na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie DobryKantor.pl.
  2. Kursy wymiany walut w serwisie DobryKantor.pl generowane są automatycznie co 15 sekund na podstawie danych z rynku Forex.
  3. Wielkość spreadu dla każdej pary walut prezentowanej na tablicy elektronicznej serwisu DobryKantor.pl ustala Administrator i może on ulec zmianie w zależności od wahań kursów na rynku Forex.
  4. Ceny prezentowane na tablicy elektronicznej obowiązują dla wszystkich wielkości zawieranych transakcji jednakowo.
  5. W sytuacji, kiedy Użytkownik w momencie realizacji transakcji posiada przyznany rabat, poziom kursu skorygowanego o wysokość rabatu widoczny jest przed ostatecznym potwierdzeniem transakcji przez Użytkownika.
  6. Rabat wyliczany jest procentowo od marży Dostawcy. Marża obliczona jest jako różnica pomiędzy ceną kupna/sprzedaży waluty przez Użytkownika, a uśrednioną ceną kupna/sprzedaży waluty przez Dostawcę. Kursy kupna/sprzedaży waluty Użytkownika jak też Dostawcy, będące podstawą do wyliczenia marży, wyznaczane są w tym samym momencie. Kurs średni, jak też kurs kupna/sprzedaży waluty przez Dostawcę jest dla Administratora Serwisu punktem odniesienia, w oparciu o który, po określeniu wysokości marży na transakcji kupna/sprzedaży waluty, ustalane są kursy odpowiednio kupna, jak i sprzedaży waluty dla Użytkownika. Kursy kupna i sprzedaży waluty widoczne są na elektronicznej tablicy kursów walut umieszczonej w serwisie internetowym na stronie DobryKantor.pl. Wysokość marży dla transakcji kupna nie musi być identyczna z marżą dla transakcji sprzedaży waluty.
 5. WYMIANA WALUT ZA POŚREDNICTWEM DOBRYKANTOR.PL
  1. DobryKantor.pl prowadzi usługi w zakresie wymiany walut: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CZK, CAD, JPY za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Wymiana walut obcych zawsze dokonywana jest w stosunku do PLN. Istnieje możliwość kilku wymian walut w zakresie jednego przelewu.
  3. Elektroniczna usługa kupna i sprzedaży walut dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników DobryKantor.pl, którzy podali poprawne dane osobowe oraz prawidłowe numery rachunków bankowych, za pośrednictwem których chcą realizować złożoną dyspozycję kupna lub sprzedaży walut.
  4. Poprawne podanie danych dotyczących kont bankowych, o których mowa w pkt. 3 obejmuje podanie co najmniej dwóch numerów rachunków bankowych oraz danych osobowych ich właścicieli i skonfigurowanie przy każdym z nich waluty danego rachunku oraz kraju banku, w którym jest zlokalizowany dany rachunek. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje, które wynikną z błędnego zdefiniowania rachunków, w szczególności dotyczy to przypisania błędnego rodzaju waluty do poszczególnych rachunków.
  5. Wymiana jest możliwa po skonfigurowaniu co najmniej jednego rachunku w walucie PLN i jednego rachunku w walucie obcej.
  6. Użytkownik wydaje dyspozycje wymiany walut, a Administrator odbiera je jedynie przez serwis DobryKantor.pl.
  7. Kantor DobryKantor.pl umożliwia Użytkownikowi składanie dyspozycji wpłaty, wypłaty oraz wymiany waluty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  8. Administrator weryfikuje i księguje transakcje Użytkownika, a także realizuje skup i sprzedaż walut obcych oraz przelewy bankowe jedynie w dni robocze w godzinach prowadzenia działalności kantorowej, które dostępne są na stronie DobryKantor.pl w zakładce Kontakt.
  9. Ilość wymienianej waluty jest nieograniczona pod warunkiem, że Użytkownik uzupełni dane osobowe o informacje niezbędne Dostawcy do wywiązania się z wymogów Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.
  10. W przypadku nieuzupełnienia w/w danych maksymalna dzienna wartość transakcji wykonanych przez pojedynczego użytkownika nie może być wyższa niż równowartość 15.000,00 EUR przeliczona według obowiązującego w chwili wymiany kursu średniego NBP.
  11. Minimalna kwota wymienianej waluty poprzez serwis DobryKantor.pl wynosi 100 jednostek danej waluty obcej.
  12. Zawieranie transakcji walutowej możliwe jest po wcześniejszym zalogowaniu się klienta w serwisie DobryKantor.pl, wpłaceniu pieniędzy do wymiany na podane przez serwis konto bankowe oraz dokonaniu wyboru waluty do wymiany. Dostawca oraz Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z wykonania dyspozycji niezgodnie z danymi dostarczonymi Użytkownikowi przez serwis DobryKantor.pl. Transakcje zrealizowane przez Użytkownika niezgodnie z instrukcjami, wskazanymi przez system DobryKantor.pl oraz wysłanymi Użytkownikowi w wiadomości e-mail z podsumowaniem danych niezbędnych do wykonania operacji, nie będą realizowane.
  13. Transakcje wymiany waluty zawarte w serwisie DobryKantor.pl są nieodwracalne dla każdej ze stron. Można jedynie zlecić transakcję odwrotną, czyli kupić wcześniej sprzedaną walutę, co jednak może spowodować stratę finansową Użytkownika z uwagi na różnice kursowe.
  14. Użytkownik w każdej chwili może wycofać środki, które przelał na rachunek bankowy Dostawcy. Dyspozycję taką może wydać poprzez wykonanie w serwisie DobryKantor.pl transakcji wycofania środków z Portfela. Wycofanie środków z Portfela bez uprzedniego zawarcia transakcji ich wymiany jest możliwe wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika, z którego został dokonany przelew zasilający portfel.
  15. Po zakończeniu i zaksięgowaniu transakcji wymiany waluty w Panelu Klienta zostaje wygenerowany elektroniczny dokument kupna-sprzedaży do samodzielnego pobrania przez Użytkownika. Na indywidualne życzenie Użytkownika, po przesłaniu do Administratora e-maila z numerem ID transakcji, możliwe jest przesłanie w formie elektronicznej, na zarejestrowany w systemie adres e-mail Użytkownika, bankowego potwierdzenia wykonania przelewu przez Dostawcę. Ponadto na indywidualne życzenie Użytkownika, po przesłaniu do Administratora e-maila z numerem ID transakcji, możliwe jest przesłanie dowodu kupna-sprzedaży drogą pocztową za dodatkową opłatą.
  16. Zlecenie automatyczne „jednorazowej wymiany waluty w podanym dniu” realizowane jest w dni robocze, w godzinach 9:05 – 16:00. Oznacza to, iż użytkownik może określić dzień roboczy oraz godzinę pomiędzy 9:05 a 16:00 w interwałach 30 minutowych.
  17. Zlecenie automatyczne „okresowej wymiany waluty w podanym dniu” realizowane jest w dni robocze, o godzinie 9:05. Oznacza to, iż zlecenie zostanie zrealizowane tylko w wypadku posiadania zaksięgowanych środków w Portfelu, w wysokości wystarczającej na pełną realizacje zlecenia, przed godziną 9:05.
  18. Zlecenie automatyczne „jednorazowej wymiany waluty przy określonym kursie” realizowane jest w dni robocze, w godzinach 9:05 – 16:30. Oznacza to, iż osiągnięcie zadanego kursu poza wyznaczonymi godzinami nie spowoduje realizacji transakcji. Zlecenie „jednorazowej wymiany waluty przy określonym kursie” może nie zostać zrealizowane jeżeli zadany kurs nie utrzyma się na wyznaczonym poziomie przez okres co najmniej 90 sekund.
  19. Zlecenia automatyczne opisane w pkt 16, 17,18 zostaną zrealizowane tylko w sytuacji, kiedy w Portfelu Walutowym będzie znajdować się wystarczająca ilość środków na pełną realizacje zlecenia.
  20. Zlecenia automatyczne opisane w pkt 16, 17,18 realizowane są w dni powszednie. W przypadku, kiedy dzień zapadalności zlecenia będzie dniem wolnym od pracy, zlecenie zostanie zrealizowane w kolejnym dniu roboczym.
  21. W niektórych okolicznościach kursy walut podane w systemie transakcyjnym mogą zawierać błędy w związku z brakiem możliwości zawierania transakcji o zadanych przez Użytkownika parametrach na stosownym rynku finansowym, z ograniczeniem bądź utratą płynności na stosownym rynku, wystąpieniem nadzwyczajnych wahań kursów, wystąpieniem technicznych błędów w zakresie transmisji danych lub innych okoliczności. W konsekwencji wystąpienia opisanych okoliczności Dostawca ma prawo do odstąpienia od realizacji transakcji obarczonych zaistniałymi błędami.
 6. PRZELEWY BANKOWE
  1. Przekazywanie środków do wymiany walutowej jak i po jej wymianie odbywa się za pośrednictwem kont bankowych.
  2. Możliwe jest przelewanie PLN i waluty obcej zarówno z dowolnego banku, jak i do dowolnego banku w Polsce, ale także w ramach następujących krajów: Afganistan, Albania, Algieria, Andora, Angola, Anguilla, Antarktyda, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Białoruś, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Brunei Darussalam, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czad, Czarnogóra, Dania, Dominika, Dominikana Dżibuti, Egipt, Ekwador, Erytrea, Estonia, Etiopia, Falklandy, Fidżi Republika, Filipiny, Finlandia, Francuskie Terytorium Południowe, Francja, Monako, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Reunion, Gabon, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenada, Grenlandia, Gruzja, Guam, Gujana, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Równikowa, Gwinea-Bissau, Haiti Hiszpania, Honduras, Hongkong, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Irlandia, Islandia, Izrael, Jamajka, Japonia, Jemen, Jordania, Kajmany, Kambodża, Kamerun, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kiribati, Kolumbia, Komory, Kongo, Kongo, Republika Demokratyczna, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Laos, Lesotho, Liban, Liberia, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Madagaskar, Majotta, Makau, Malawi, Malediwy, Malezja, Mali, Malta, Mariany Północne, Maroko, Mauretania, Mauritius, Meksyk, Melilla, Mikronezja, Minor (Powiernicze Wyspy Pacyfiku Stanów Zjednoczonych), Mołdowa, Mongolia, Montserrat, Mozambik, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Niderlandy, Niemcy, Niger, Nigeria, Nikaragua, Niue, Norfolk, Norwegia, Svalbard i Jan Mayen, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Okupowane Terytorium Palestyny, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Pitcairn, Polinezja Francuska, Polska Południowa Georgia i Południowe Wyspy Sandwich, Portugalia, Republika Czeska, Republika Korei, Rep. Połud. Afryki, Rep. Środkowoafryańska, Rosja, Rwanda, Sahara Zachodnia, Saint Barthelemy, Rumunia, Salwador, Samoa, Samoa Amerykańskie, San Marino, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Suazi, Słowacja, Słowenia, Somalia, Sri Lanka, St. Pierre i Miquelon, St.Kitts i Nevis, St.Lucia St.Vincent i Grenadyny, Stany Zjedn. Ameryki, Portoryko, Sudan, Surinam, Syria, Szwajcaria, Szwecja, Święta Helena, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Wyspy Turks i Caicos, Tuvalu , Uganda, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Wallis i Futuna, Watykan, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Wschodni Timor, Wyb. Kości Słoniowej, Wyspa Bouveta, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Cooka, Wyspy Dziewicze-USA, Wyspy Heard i McDonald, Wyspy Kokosowe (Keelinga), Wyspy Owcze, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Zambia, Zielony Przylądek, Zimbabwe, Zjedn. Emiraty Arabskie.
  3. Przelewy bankowe otrzymywane przez Dostawcę z innych kont bankowych, niż ustalone przez Użytkownika są przez niego zwracane do nadawcy, po potrąceniu kosztów przelewu właściwych dla banku z którego pieniądze będą zwracane.
  4. Przelewy dokonywane za pośrednictwem kont bankowych w ramach jednego z banków wyszczególnionych w serwisie DobryKantor.pl jako banki współpracujące z serwisem DobryKantor.pl są realizowane w trybie ekspresowym, czyli w czasie od kilku minut do trzech godzin od zawarcia transakcji i są całkowicie darmowe.
  5. Przelewy dokonywane przez Użytkownika z innych banków niż wyszczególnione w serwisie jako banki współpracujące z serwisem na konto podane przez Dostawcę są realizowane zgodnie z możliwościami transferowymi danego banku, według tabeli opłat i prowizji danego banku.
  6. Przelewy dokonywane przez Administratora do innych banków niż wyszczególnione w naszym serwisie jako banki współpracujące z serwisem są realizowane odpowiednio:
   1. PLN wysłane przed południem dotrą jeszcze tego samego dnia, ale w późnych godzinach popołudniowych
   2. PLN wysłane po południu dotrą następnego dnia do południa
   3. EUR w systemie SEPA w ciągu około 2 dni roboczych
   4. pozostałe waluty dotrą w ciągu około 3 dni roboczych.
  7. Przelew realizowany jest w terminie zgodnym z aktualnymi warunkami Dostawcy udostępnianymi na stronie internetowej. Czas realizacji Transakcji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia awarii systemów bankowych, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą systemu DobryKantor.pl.
 7. OPŁATY DODATKOWE
  1. Dokonując przelewów walutowych na konto bankowe Dostawcy z banków innych niż wyszczególnione jako banki współpracujące z serwisem DobryKantor.pl, Użytkownik powinien wykonać je w opcji SHA, a więc opcji, w której koszty dzielone są na pół, czyli zleceniodawca ponosi koszty swojego banku, a odbiorca ponosi koszty swojego banku, zgodnie z tabelą opłat i prowizji danego banku. W przypadku przelewów realizowanych w ramach „Jednolitego obszaru płatności w Euro” należy wybrać przelew SEPA.
  2. W przypadku podania przez Użytkownika danych posiadacza rachunku, o których mowa w §3 pkt 5., niezgodnych z danymi zarejestrowanymi w instytucji finansowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Dostawcy opłatę w wysokości, w jakiej instytucja finansowa nałożyła opłatę z tego tytułu na Dostawcę.
  3. W przypadku nie uiszczenia przez Użytkownika opłat, o których mowa powyżej, Dostawca ma prawo cofnąć zlecony przez Użytkownika przelew, z potrąceniem opłat naliczonych z tytułu wskazania niepoprawnych danych odbiorcy przelewu.

§4 Bezpieczeństwo

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych Użytkowników serwisu DobryKantor.pl jest spółka Super Grupa PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 149, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000694486, numerem NIP 9571075102 i REGON 222165670.
  2. Administrator wdrożył i realizuje środki bezpieczeństwa danych osobowych zgodne z RODO. Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Spółka zabezpiecza dane osobowe w ramach Serwisu DobryKantor.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  3. Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak, nr dowodu osobistego, informacje o obywatelstwie, PESEL w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. Podstawa prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze nałożonych ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy. W celu realizacji usług wymiany walut do czego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności rachunkowych i podatkowych dla których podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Spółka przetwarza pozostałe dane osobowe Użytkowników tj.
   1. Imiona i Nazwiska.
   2. Dane adresowe.
   3. Adresy e-mail.
   4. Numery telefonów.
   5. Dane kont bankowych.
   6. Dane kontrahentów (w tym dane ich kont bankowych).
   Ponadto dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług oraz informowania o nowych usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Spółka przetwarza również dane osobowe Użytkowników na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody np. w celach marketingowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO, którą w każdej chwili Użytkownik może wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  4. Spółka będzie przechowywać dane Użytkowników przez okres realizacji usług oraz po ich zakończeniu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest jednak niezbędne do realizacji usług dla Użytkowników.
  5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym administratorom (np. bankom, właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, IT,) którzy będą przetwarzali dane osobowe Użytkowników w naszym imieniu. Dane osobowe Użytkowników będą również przekazywane Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym podmiotom, urzędom i organom gdy jest to wymagane przepisami prawa.
  6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza EOG.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu.
  9. W oparciu o dane Użytkownika Spółka może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją usług na rzecz Użytkowników.
  10. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych Użytkownik może się kontaktować ze Spółką: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres: privacy@dobrykantor.pl
 2. Tajemnica zawdowa
  1. Informacje dotyczące świadczonych na rzecz Użytkownika Usług, w tym oznaczenie Rachunku płatniczego Użytkownika oraz stan tego rachunku, a także inne informacje związane ze Zleceniami i Transakcjami oraz Umową objęte są tajemnicą zawodową, jeżeli nieuprawnione ujawnienie takich informacji mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Użytkownika.
  2. Do zapewnienia ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową zobowiązani są członkowie organów statutowych Spółki, pracownicy Spółki, osoby i podmioty bezpośrednio działające na zlecenie Spółki w związku z wykonywaniem Usług, a także osoby i podmioty działające na zlecenie osób i podmiotów bezpośrednio działających na zlecenie Spółki, w związku z wykonywaniem Usług.
  3. Spółka zapewnia ochronę informacji objętych tajemnicą zawodową przez cały okres posiadania tych informacji poprzez zabezpieczenie takich informacji przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
  4. Informacje objęte tajemnicą zawodową mogą zostać ujawnione w wykonaniu uprawnienia albo obowiązku określonego w odrębnych przepisach, w szczególności przepisach dotyczących postępowania karnego. Mogą zostać ujawnione także organom sprawującym nadzór lub kontrolę nad Spółką w związku z czynnościami podejmowanymi w zakresie nadzoru lub kontroli, w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego, a także właściwym organom realizującym czynności egzekucyjne, w tym komornikom.
  5. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4, informacje objęte tajemnicą zawodową mogą, w ściśle określonym celu, zostać ujawnione innym dostawcom lub innym Użytkownikom w ramach świadczenia Usług zgodnie z otrzymanym Zleceniem płatniczym lub zawartą Umową.
  6. Podmioty wymienione w ust. 5 powyżej mogą wykorzystać informacje objęte tajemnicą zawodową tylko w celu, w jakim zostały one przekazane.
 3. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z SERWISU DOBRYKANTOR.PL
  1. Administrator nie wysyła hasła dostępu do DobryKantor.pl na adres e-mail.
  2. Administrator nie wysyła wiadomości e-mail z prośbą o podanie jakichkolwiek danych, szczególnie hasła dostępu do DobryKantor.pl
  3. Przesyłanie wszelkich danych pomiędzy serwisem DobryKantor.pl a przeglądarką internetową Użytkownika odbywa się poprzez połączenie SSL szyfrowane kluczem do 256-bitów (w zależności od możliwości przeglądarki internetowej Użytkownika).
  4. Hasła dostępu Użytkowników serwisu DobryKantor.pl przechowywane w bazie danych kantoru są zaszyfrowane
  5. Użytkownik zobowiązany jest dbać w należyty sposób o poufność swojego hasła dostępu do serwisu DobryKantor.pl, a za ewentualne straty poniesione przez Użytkownika w związku z umyślnym lub nieumyślnym udostępnieniem hasła dostępu do serwis DobryKantor.pl osobom trzecim, kantor nie odpowiada
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środków Użytkownika, w przypadku kiedy Portfel Klienta nie jest pusty lub jakakolwiek transakcja ma status oczekującej, możliwość dodawania, usuwania i edycji danych w zakresie danych osobowych (w tym numeru telefonu), rachunków bankowych i właścicieli kont jest możliwa tylko po potwierdzeniu w/w operacji kodem jednorazowym SMS przesłanym przez Dostawcę na telefon komórkowy Użytkownika wskazany w sekcji Dane Osobowe. W wypadku braku możliwości potwierdzenia przez Użytkownika operacji kodem jednorazowym, możliwość zmiany danych zostanie przywrócona, gdy stany środków Portfelu Klienta będą zerowe i wszystkie oczekujące transakcje otrzymają status zrealizowanych bądź anulowanych.
  7. W celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego użytkowania serwisu DobryKantor.pl, Użytkownik nie może ujawniać (udostępniać) komukolwiek danych dotyczących logowania, w tym Hasła.
  8. W przypadku utraty lub kradzieży spersonalizowanych danych uwierzytelniających lub sprzętu bądź oprogramowania Użytkownika wykorzystywanych do logowania lub przeprowadzania transakcji, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Dostawcę na adres mailowy kontakt@DobryKantor.pl. Z treści powiadomienia powinno wynikać co najmniej które z elementów wskazanych w niniejszym postanowieniu uległy kradzieży.
 4. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SERWISU DobryKantor.pl
  1. Spółka w ramach serwisu DobryKantor.pl współpracuje z podmiotami zewnętrznymi.
  2. Współpraca polega m.in. na identyfikacji wizualnej partnera na stronie serwisu DobryKantor.pl , umieszczaniu stron dedykowanych partnerów w ramach serwisu itp.
  3. Dostawca nie przekazuje partnerom danych osobowych, a tylko informacje niezbędne do prawidłowej realizacji umowy z parterem.
  4. Przekazanie danych osobowych partnerom możliwe jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika, wyrażoną poprzez akceptację odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych przez partnera.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Rejestracja w DobryKantor.pl każdorazowo obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli dotyczącego akceptacji postanowień Regulaminu. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na przesyłania przez Spółkę informacji handlowej przy użyciu środków porozumiewania się na odległość na podany przez Klienta adres email lub numer telefonu, zgodę tę Użytkownik może w każdej chwili wycofać. Złożenie wyżej wymienionych oświadczeń woli następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.
 2. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sytuacji powzięcia przez Dostawcę uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności informacji przekazanych przez Użytkownika, Dostawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika uzupełnienia przekazanych informacji w niezbędnym zakresie, a także przedstawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających przekazane informacje. W takiej sytuacji Dostawca jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika do czasu przedstawienia przez Użytkownika informacji uzupełniających lub żądanych dokumentów. W przypadku braku uzupełnienia informacji lub nie przedstawienia dodatkowych dokumentów przez Użytkownika Dostawca uprawniony jest do odmowy świadczenia Usług.
 4. Za zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Dostawcą uważa się rejestrację w serwisie DobryKantor.pl wraz ze złożeniem dyspozycji wpłaty środków do portfela walutowego.
 5. W celu złożenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać e-mail na adres kontakt@DobryKantor.pl ze swojego adresu e-mail podanego przy rejestracji. W treści wiadomości email należy opisać przyczynę reklamacji i proponowane rozwiązanie problemu. Administrator odpowiada na reklamację w przeciągu 14 dni od otrzymania wiadomości i informuje o rozwiązaniu bądź dalszym przebiegu postępowania.
 6. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług temu Użytkownikowi.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy bądź opóźnienia, które wynikają z awarii systemów elektronicznych. Wszelkie transakcje, których wykonanie będzie opóźnione na skutek błędów lub awarii, będą realizowane niezwłocznie po ich usunięciu przez Administratora.
 8. Treści zawarte w Portalu DobryKantor.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Spółka dołożyła wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte zostały rzetelnie podane.
 9. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Treść dokonywanych zmian Dostawca podaje do wiadomości Użytkownika przynajmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmian, umieszczając je na stronie serwisu DobryKantor.pl w zakładce Regulamin. Brak zawiadomienia przez Użytkownika o braku zgody na zmianę Regulaminu przed dniem jej wejścia w życie uważa się za przyjęcie zmian do Regulaminu przez Użytkownika.
 10. Regulamin został ogłoszony dnia 30.06.2019 i obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.

Regulaminy do pobrania